Oznakowanie środków spożywczych

Dla współczesnego odbiorcy oznakowanie żywności stanowi podstawowe źródło wiedzy o produkcie i sposobie jego użytkowania, dlatego przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki spożywcze zostali zobowiązani do ich znakowania. Wymogi, jakie powinna spełniać etykieta produktu spożywczego, szczegółowo uregulowały obowiązujące akty prawne z zakresu prawa żywnościowego, a każde odstępstwo w tym zakresie może skutkować dotkliwą sankcją polegającą na nałożeniu kary pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej lub do pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego, zgodnie z art. 103 ust. 1 i 2 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594).

Tak restrykcyjne traktowanie przedsiębiorców przez ustawodawcę zachęca do weryfikowania prawidłowości oznakowania produktów spożywczych, co leży w zakresie naszej działalności. W razie natomiast wszczęcia postępowania zmierzającego do nałożenia kary finansowej nie pozwolimy przedsiębiorcy pozostać biernym wobec zarówno organów inspekcji jak i sądów administracyjnych.

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Zmiany w regulacjach i praktyce dotyczących ochrony praw konsumentów w Polsce są uważnie śledzone przez przedsiębiorców ze względu na pojawiające się nowe obowiązki tym zakresie. Tę kwestię znacznie modyfikuje zupełnie nowa ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827), która wejdzie w życie z końcem tego roku i zastąpi ustawę o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawę o szczególnnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Nowa ustawa jest ważna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców, ponieważ na nowo kształtuje prawa tych pierwszych i obowiązki drugich. Zmianie ulegają obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umów, szczegółowo wyliczone w ustawie z rozróżnieniem na umowy zawierane na odległość lub poza lokalem (np. przez telefon) i pozostałe. Jednocześnie poszerzono prawa konsumentów związane z odstąpieniem od umowy. Wszystkie te nowości znacznie wpływają na działalność gospodarczą, np. zmuszają do weryfikacji i ewentualnych zmian zasad sprzedaży oraz podobnych regulacji.

Przygotuj się razem z nami na zmiany w prawie konsumenckim i poznaj swoje prawa oraz obowiązki!

Zwroty dofinansowania grup producentów owoców i warzyw

Grupy producentów owoców i warzyw w latach 2007-2013 otrzymały znaczne wsparcie finansowe ze środków unijnych. Producenci w branży owocowej zaczęli się organizować w grupy stosunkowo niedawno i w mniejszym zakresie niż w np. w mleczarstwie. Obecnie jednak stanowią istotną siłę na rynku m.in. jako beneficjenci funduszy unijnych. Przyznawaniem dotacji i ich rozliczaniem zajmuje się Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

W związku z implementacją przepisów unijnych, wydawania nowych rozporządzeń przez Ministra Rolnictwa i praktyki AMiRR dostęp do środków został znacznie ograniczony, procedury uległy skomplikowaniu i wydłużeniu, wnioski są odrzucane na niejasnych podstawach, a sami producenci czują się zagrożeni utratą ogromnych pieniędzy, które im wcześniej przyznano bez zastrzeżeń. Działanie przepisów wstecz i brak przejrzystości w postępowaniach administracyjnych zagrażają bytowi grup producenckich oraz ich dalszej działalności gospodarczej.

Doniesienia medialne z ostatnich miesięcy wskazują, że zdaniem instytucji unijnych w procesie przyznawania wsparcia finansowego grupom producenckim doszło do licznych nieprawidłowości i braków proceduralnych. W związku z prowadzonym dochodzeniem Polsce grozi nakaz zwrotu pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Działania administracji wskazują, że zwrot ten dotknie także beneficjentów tej pomocy, choć to nie oni odpowiadają za nieprawidłowości.

W takiej sytuacji grupy producenckie nie są jednak bezbronne. Istnieją możliwości ochrony swoich praw i uzyskania odszkodowań za ewentualne szkody. Po pierwsze, mogą dążyć do pozytywnego rozstrzygnięcia swoich spraw w trybie administracyjnym przed Agencją. W razie negatywnej decyzji lub braku działań organu producenci mogą się zwrócić do organu wyższego rzędu, a następnie do sądów administracyjnych. Po drugie, w razie poniesienia szkody w związku z bezprawnym działaniem administracji mogą pozwać Skarb Państwa o odszkodowanie w procesie cywilnym.

Rozwiązywanie takich i innych kwestii związanych z dotacjami z UE i przemysłem spożywczym leży w zakresie działania naszej Kancelarii.

 

 Katalog Praw Przedsiębiorców

Kancelaria Prawna przeprowadza wnikliwe analizy istotnych zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem biznesu. Doradzamy przedsiębiorcom z różnych branż i pomagamy im rozwijać swoją działalność dzięki umiejętnemu poruszaniu się w gąszczu przepisów. Informujemy również o interesujących orzeczeniach oraz publikujemy opinie prawne.

Z przyjemnością prezentujemy Państwu pierwszy zeszyt Katalogu Praw Przedsiębiorców – 07.11.2014 r.