10.11.2017 r.

Informacja dot. postępowania o naruszenie praw własności intelektualnej

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa przed Sądem Najwyższym w sprawie o sygnaturze V CSK 41/14.
Historia sprawy wygląda następująco:
1. 11 VIII 2009 IC 46/09 wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu;
2. 12 III 2010 I ACa 1122/09 wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
3. 15 VI 2011 V CSK 373/10 wyrok Sądu Najwyższego;
4. 19 XII 2011 I ACa 1028/11 wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
5. 27 III 2013 V CSK 203/12 wyrok Sądu Najwyższego;
6. 11 IX 2013 I ACa 800/13 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
7. 28 XI 2013 sporządzono trzecią skargę kasacyjną;
8. 15 V 2015 pierwsza rozprawa przed SN w sprawie V CSK 41/14. SN kieruje pytanie prawne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
9. 15 01 2017 C – 367/15 wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
10. 10 XI 2017 V CSK 41/14 wyrok SN.

W dniu 10 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 IX 2013 i skierował sprawę do ponownego rozpoznania z następującymi wskazówkami przedstawionymi w sposób skrótowy w ustnym uzasadnieniu; w ocenie Sądu Najwyższego zgodnie z pkt 31 wyroku TSUE oraz zgodnie z obowiązującymi w prawie polskim zasadami odszkodowanie ma być równe szkodzie, a w każdym razie nie może tejże szkody w sposób znaczący przewyższać.
Z tej też przyczyny w ocenie SN przepis art. 79 ust.1 pkt.3 litera b jest niezgodny z art. 3 ust. 2 i art. 13 dyrektywy nr 2004/48 Unii Europejskiej. W związku z powyższym odszkodowanie należne organizacji zbiorowego zarządzania z tytułu naruszenia praw autorskich nie może przekraczać jednokrotności. Innymi słowy odszkodowanie powinno być w takiej wysokości jak rzeczywista szkoda, kwota która powinna być zapłacona, gdyby strony łączyła umowa plus odsetki za zwłokę plus koszty procesu.

Należy pamiętać, że ta zasada dotyczy wszystkich relacji pomiędzy wszystkimi organizacjami zbiorowego zarządu i wszystkimi użytkownikami autorskich praw majątkowych.


Jeżeli zainteresowała Państwa ta sprawa, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

Protokół z rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Opinia rzecznika
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

19.10.2017 r.

Czy hotele powinny płacić za prawa autorskie? Serdecznie zapraszamy Państwa w dniu 15 listopada na Targi HORECA/GASTROFOOD, w trakcie których Pan mec. Roman Comi odpowie na to i wiele innych pytań związanych z prawem autorskim.

15 listopada, godz. 12:45 – 13:45
Targi HORECA/GASTROFOOD
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9
31-586 Kraków
Sala LWÓW C

Link do wydarzenia na portalu Facebook: goo.gl/BpqSCr

10.12.2015 r.

Dnia 1 grudnia 2015 r. przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych. Konferencja ta, zatytułowana „My, Samorząd. Ludzie, idee, innowacje”, została zorganizowana w ramach obchodów 20-tej rocznicy powstania Instytutu oraz 25-lecia samorządności w Polsce. Konferencja poświęcona była refleksji nad rolą innowacji w nadawaniu samorządom nowego impulsu rozwojowego.

6.07.2015 r.

Dnia 2 lipca 2015r. przedstawicielka naszej Kancelarii znająca język portugalski wzięła udział w zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą polsko-brazylijskim forum biznesowym. Forum dało możliwość polskim i brazylijskim przedsiębiorcom zaprezentowanie swoich ofert i nawiązanie kontaktów biznesowych. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani z przebiegu spotkania, w trakcie którego nawiązaliśmy kontakt z renomowaną brazylijską kancelarią adwokacką. Dzięki temu będziemy mogli świadczyć jeszcze bardziej kompleksowe usługi dla naszych klientów zainteresowanych współpracą handlową z Brazylią.

Więcej informacji na temat przebiegu spotkania znajdziecie Państwo na stronie: http://press.warszawa.pl/forum-gospodarcze-polska-brazylia/

 

Zachęcamy do lektury!

5.01.2015 r.

Sąd – w tym składzie – nie będzie tolerował łamania przez organy administracji publicznej zasady praworządności, która jest podstawą idei państwa prawnego

z wyroku WSA w Warszawie w sprawie przyznawania dotacji grupom producenckim owoców i warzyw.

W rezultacie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nie tylko rolnicy indywidualni uzyskali prawo do dopłat, lecz także pojawiła się możliwość uzyskania dotacji przez grupy producentów rolnych na unowocześnienie przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców. W rezultacie powstało około 300 grup producentów. Grupy te wystąpiły i uzyskały dotacje w łącznej wysokości ok. 7 mld złotych. Ponadto grupy producentów oczekują na rozpatrzenie wniosków o kolejne dotacje.

Program dotacji został skontrolowany przez audytorów Unii Europejskiej. Według informacji prasowych zakwestionowali oni sposób prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej grupom producenckim i tym samym zasadność zaaprobowania istotnej części wniosków. Według serwisów prasowych Polsce grozi zwrot wypłaconych dotacji w kwocie kilku miliardów złotych i będzie tego musiał dokonać budżet państwa. Można być pewnym, że Minister Rolnictwa zażąda pokrycia tych kosztów od odrębnej od Skarbu Państwa osoby prawnej, jaką jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W rezultacie w roku 2014 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znacznie utrudniła dostęp do dalszych dotacji poprzez zmianę praktyki rozpatrywania wniosków. Jak się wydaje, ARiMR już wcześniej wielokrotnie naruszała prawo przy rozpatrywania wniosków o dotację. Przykłady tego można znaleźć w prasie fachowej, lokalnej i w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Należy pamiętać, że grupa producencka uzyskuje dotacje na działalność i dokonane realizacje. Oznacza, to, że producenci rolni często finansują daną inwestycję ze środków własnych lub kredytu. Z uwagi na niewielką stopę zysku uzyskiwaną przez producentów rolnych w przeszłości i obecnie oraz stosunkowo niezbyt duże gospodarstwa (w każdym razie w stosunku do kosztów planowanych inwestycji), w praktyce nie zdarza się realizacja inwestycji w całości lub znacznej części ze środków własnych grupy producentów rolnych.

Oznacza to, że inwestycje realizowane są z pozyskiwanego na konkretny cel inwestycyjny komercyjnego kredytu bankowego. Oczywiste jest, że plan przedsięwzięcia inwestycyjnego uwzględnia dotację w określonej wysokości, co oznacza znaczące zmniejszenie obciążenia inwestycji kosztami spłaty kredytu wraz z odsetkami. Oczywiste jest, że bussines plan inwestycji zakłada szybkie pozyskanie dotacji po zakończeniu inwestycji i w rezultacie częściową spłatę kredytu i zmniejszenie obciążeń.

Tym samym niezwykle istotne dla grup producenckich, które powstają przede wszystkim dla otrzymywania dotacji, jest sprawne rozpatrywanie wniosków o dotację, dotrzymywanie terminów ustawowych rozpatrywania tych wniosków a przede wszystkim rozpatrywanie ich zgodnie z prawem Unii Europejskiej i krajowym.


Ten wpis stanowi fragment artykułu mec. Romana Comi, który zostanie niebawem opublikowany w prasie fachowej. Tekst ten obejmie analizę orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących pomocy finansowej dla grup producentów owoców i warzyw. Artykuł dostępny jest również pod poniższym linkiem. Zapraszamy do lektury!

Kręte ścieżki ARiMR
 

12.12.2014

Zmiany w regulacjach i praktyce dotyczących ochrony praw konsumentów w Polsce są uważnie śledzone przez przedsiębiorców ze względu na pojawiające się nowe obowiązki tym zakresie. Tę kwestię znacznie modyfikuje zupełnie nowa ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827), która wejdzie w życie z końcem tego roku i zastąpi ustawę o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawę o szczególnnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Nowa ustawa jest ważna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców, ponieważ na nowo kształtuje prawa tych pierwszych i obowiązki drugich. Zmianie ulegają obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umów, szczegółowo wyliczone w ustawie z rozróżnieniem na umowy zawierane na odległość lub poza lokalem (np. przez telefon) i pozostałe. Jednocześnie poszerzono prawa konsumentów związane z odstąpieniem od umowy. Wszystkie te nowości znacznie wpływają na działalność gospodarczą, np. zmuszają do weryfikacji i ewentualnych zmian zasad sprzedaży oraz podobnych regulacji.

Przygotuj się razem z nami na zmiany w prawie konsumenckim i poznaj swoje prawa oraz obowiązki!

1.12.2014 r.

Grupy producentów owoców i warzyw w latach 2007-2013 otrzymały znaczne wsparcie finansowe ze środków unijnych. Producenci w branży owocowej zaczęli się organizować w grupy stosunkowo niedawno i w mniejszym zakresie niż w np. w mleczarstwie. Obecnie jednak stanowią istotną siłę na rynku m.in. jako beneficjenci funduszy unijnych. Przyznawaniem dotacji i ich rozliczaniem zajmuje się Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

W związku z implementacją przepisów unijnych, wydawania nowych rozporządzeń przez Ministra Rolnictwa i praktyki AMiRR dostęp do środków został znacznie ograniczony, procedury uległy skomplikowaniu i wydłużeniu, wnioski są odrzucane na niejasnych podstawach, a sami producenci czują się zagrożeni utratą ogromnych pieniędzy, które im wcześniej przyznano bez zastrzeżeń. Działanie przepisów wstecz i brak przejrzystości w postępowaniach administracyjnych zagrażają bytowi grup producenckich oraz ich dalszej działalności gospodarczej.

Doniesienia medialne z ostatnich miesięcy wskazują, że zdaniem instytucji unijnych w procesie przyznawania wsparcia finansowego grupom producenckim doszło do licznych nieprawidłowości i braków proceduralnych. W związku z prowadzonym dochodzeniem Polsce grozi nakaz zwrotu pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Działania administracji wskazują, że zwrot ten dotknie także beneficjentów tej pomocy, choć to nie oni odpowiadają za nieprawidłowości.

W takiej sytuacji grupy producenckie nie są jednak bezbronne. Istnieją możliwości ochrony swoich praw i uzyskania odszkodowań za ewentualne szkody. Po pierwsze, mogą dążyć do pozytywnego rozstrzygnięcia swoich spraw w trybie administracyjnym przed Agencją. W razie negatywnej decyzji lub braku działań organu producenci mogą się zwrócić do organu wyższego rzędu, a następnie do sądów administracyjnych. Po drugie, w razie poniesienia szkody w związku z bezprawnym działaniem administracji mogą pozwać Skarb Państwa o odszkodowanie w procesie cywilnym.

Rozwiązywanie takich i innych kwestii związanych z dotacjami z UE i przemysłem spożywczym leży w zakresie działania naszej Kancelarii.

 

28.11.2014 r.

W listopadzie 2014 r. Kancelaria sporządziła i wysłała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącą naruszenia praw do sprawiedliwoego rozpoznania sprawy oraz poszanowania mienia, w tym prawa do korzystania i władania nieruchomością. Powyższe i inne prawa zagwarantowane zostały w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 roku oraz w Protokołach do tej Konwencji.

18.06.2014 r.

Miło jest nam zaprezentować Państwu pierwszy zeszyt „Katalogu Praw Przedsiębiorców” ZPP.

Katalog Praw Przedsiębiorców jest cykliczną publikacją, która stanowi kompendium wiedzy, zbiór szczegółowych zasad, które obowiązują każdego przedsiębiorcę w obliczu kontroli z urzędu.

Katalog stanowi „pierwszą pomoc prawną” dla przedsiębiorców, którzy nękani ciągłymi kontrolami, niejednokrotnie czują się bezradni wobec gąszczu skomplikowanych przepisów.

Ideą powstania Katalogu, przygotowywanego we współpracy ZPP z kancelariami prawnymi, było dostarczenie przedsiębiorcom bezpłatnej, ogólnodostępnej publikacji, która w łatwy i zwięzły sposób przybliży każdemu przedsiębiorcy jego prawa, obowiązki, ale też granice, w jakich dana kontrola może się poruszać.

Pierwszy zeszyt, przygotowany przez prawników z Kancelarii Radców Prawnych R. Comi, E. I. Chełkowska-Kamionka sp. j., został poświęcony tematyce kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, a więc wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych, które mogą być kontrolowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Katalog Praw Przedsiębiorców będzie publikowany co miesiąc na stronie www.zpp.net.pl

Zeszyt, którego jesteśmy współtwórcami, dostępny jest również pod poniższym linkiem. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Katalog Praw Przedsiębiorców