I. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów korzystających ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

- Analiza obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych pod kątem możliwości prawnych ich optymalizacji.
Optymalizacja polegająca m.in. na uzyskiwaniu postanowień właściwych organów administracji o częściowym odstąpieniu od wymogów, które musi spełniać operat wodnoprawny.

Analiza listy wykonywanych badań laboratoryjnych polegająca na odstąpieniu od wykonywania zbędnych badań generujących koszty.

- Przygotowywanie lub analiza istniejących umów na sporządzenie operatów wodnoprawnych oraz  na wykonywanie badań laboratoryjnych; uwzględnianie w takich umowach kwestii odpowiedzialności zawierających je stron.

Optymalizacja pozwoleń wodnoprawnych rozpoczyna się już na etapie zawierania umów o sporządzenie operatów wodnoprawnych, gdyż ustalenia zawarte w operacie mają istotny wpływ na wysokość kosztów ponoszonych przez podmiot korzystający ze środowiska w trakcie realizacji pozwolenia wodnoprawnego.

Obniżenie kosztów ponoszonych przez podmiot korzystający ze środowiska jest możliwe również poprzez zawieranie korzystnych dla niego umów z laboratorium wykonującym niezbędne badania. Co do zasady to podmiot korzystający ze środowiska ponosi większość kosztów, w tym kary nakładane w przypadku przekroczenia obowiązujących go norm. Jednak istnieje możliwość innego rozłożenia odpowiedzialności stron zawierających umowę, tj. podmiotu i laboratorium. W tym celu należy zawrzeć umowę na korzystnych dla podmiotu warunkach, która zabezpiecza jego interesy.

- Prowadzenie postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem właściwych decyzji administracyjnych wraz z ewentualnym postępowaniem odwoławczym obejmującym także postępowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

II. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

- doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, ochrony patentowej oraz ochrony wzorów użytkowych
-doradztwo w zakresie oraz transferu praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców,
- reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, sądami i właściwymi instytucjami  w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów,
- reprezentację w negocjacjach i procedurach spornych dotyczących  naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej,

III. OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

- pomoc prawna w zakresie tworzenia spółek, ich oddziałów oraz przedstawicielstw,
-reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych.
- bieżąca obsługa korporacyjnej
- obsługa w zakresie likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- kompleksowa obsługa prawna w zakresie zawierania umów, zarządzania umowami w trakcie ich realizacji, w tym zwłaszcza zgłaszania, weryfikacji i dochodzenia roszczeń powstałych w procesie ich wykonywania.
- obsługa prawna postępowań upadłościowych;
- windykacja roszczeń.

IV. PRAWO NIERUCHOMOŚCI

-analizy stanu prawnego nieruchomości,
-doradztwo w zakresie transakcji nabycia i zbywania nieruchomości z uwzględnieniem aspektów podatkowych i finansowych,
-doradztwo i obsługa w zakresie przygotowania, negocjacji i wykonywania  umów najmu i dzierżawy,
-rewindykacja nieruchomości, w tym warszawskich, z dekretu o reformie rolnej i przemysłowych;
- pełna obsługa prawna w zakresie szeroko pojętego prawa hipotecznego
-obsługa prawna w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości.
- obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot;
- doradztwo prawne i prowadzenie postępowań sądowych z zakresu relacji pomiędzy developerami a nabywcami lokali;
- obsługa prawna w zakresie przekształceń udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

V. SPRAWY SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO I RODZINNEGO

- reprezentacja w postępowaniu sądowym, sprawy rozwodowe;
- uczestnictwo w mediacjach pomiędzy małżonkami,
- doradztwo z zakresu majątku wspólnego małżonków,
- obsługa w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku oraz umów dotyczących spadku,
-doradztwo w zakresie problematyki odpowiedzialności za długi spadkowe.

VI. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- doradztwo prawne w całym zakresie procesu inwestycyjnego
- doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach rozliczeń inwestycji.
- doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w całym zakresie postępowań dotyczących studium planu przestrzennego i zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

VII. PRAWO PRACY

- obsługa prawna przedsiębiorców z zakresu prawa pracy’
- zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy.
-pomoc prawna przy wprowadzaniu pakietów motywacyjnych dla kadr zarządzających i innych pracowników / osób współpracujących;
- zwolnienia grupowe, wypowiedzenia, sporządzanie opinii prawnych, regulaminów, protokołów; doradzanie w zakresie najkorzystniejszych form zatrudnienia (świadczenia usług, w tym przygotowywanie kontraktów menedżerskich, umów o pracę, zlecenia, o dzieło, jak również renegocjacje dotychczasowych umów i form współpracy oraz wprowadzanie nowych rozwiązań oszczędnościowych);
- bieżące konsultacje i doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
- pełna obsługa prawna w zakresie II filaru ubezpieczeniowego, OFE

VIII. PRAWO PODATKOWE I DOPŁATY UNIJNE

Doradztwo i prowadzenie spraw przed urzędami skarbowymi i sądami administracyjnymi w zakresie spraw dotyczących podatków dochodowych, podatku VAT, akcyzy i dopłat unijnych.

IX. PRAWO ADMINISTRACYJNE

- sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
- reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
- pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
- przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym;
- dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym;
- sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.